Nota prawna

 1. Właścicielem strony internetowej w domenie www.n1park.pl („Serwis”) jest Spółka Nizio Development one sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńskiej 16A/U1, Warszawa 02-904, wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000432953 (zwana dalej „N1 Park”). Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego N1 Park (dalej zwanego „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego N1 Park (dalej zwanego „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.
 2. Korzystając z Serwisu Internetowego www.n1park.pl (Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
 3. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują N1 Park oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do N1 Park lub wykorzystywanych przez N1 Park za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody N1 Park. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.
 7. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.
 8. N1 Park nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. N1 Park oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 9. N1 Park informuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. N1 Park nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. N1 Park nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 10. N1 Park zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.
 11. N1 Park nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności N1 Park, ani nie będących w dyspozycji N1 Park, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.
 12. N1 Park nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. N1 Park nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele N1 Park zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.
 13. Prezentowane w Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane produkty oferowane przez N1 Park.